---

Pokoje Gościnne \

---
A+ R A-

Polityka cookies

Czym s? pliki cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie (tzw. urz?dzeniu ko?cowym) podczas korzystania z r?nych stron internetowych. Ciasteczko zawiera zazwyczaj: nazw? odwiedzanej strony, swoj? d?ugo?? ?ycia" (tzn. czas jego istnienia) oraz unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie z wybran? stron? internetow?.

Polityka plikw cookies

1. W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci serwisu internetowego podrozkami.pl stosuje si? tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, wykorzystywane przy ponownym po??czeniu si? z tego urz?dzenia z naszym serwisem. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego podrozkami.pl. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z ktrego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
a) dostosowania zawarto?ci stron serwisu internetowego do indywidualnych preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego unikalnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co daje mo?liwo?? ulepszania ich struktury i zawarto?ci;
c) utrzymania sesji u?ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a.

3. W ramach serwisu internetowego podrozkami.pl mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plikw cookies:
a) "niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) pliki cookies umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies. Parametry te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby zablokowa? w ustawieniach przegl?darki internetowej mo?liwo?? automatycznego zapisywania plikw cookies, b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e zostan? one zapisane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy w nim przechowywa? informacje i uzyskiwa? do nich dost?p.

5. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystania z niektrych us?ug w ramach naszego serwisu internetowego, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje jednak braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych w serwisie internetowym podrozkami.pl z zastrze?eniem tych, do ktrych dost?p wymaga logowania.

6. Pliki cookies mog? by? zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego podrozkami.pl, a nast?pnie wykorzystywane przez wsp?pracuj?ce z serwisem firmy prowadz?ce badania statystyczne.

Jak wy??czy? pliki cookies w przegl?darce (najpopularniejsze programy) ?
Przegl?darka Opera
Przegl?darka Firefox
Przegl?darka Chrome
Przegl?darka Internet Explorer
Przegl?darka Safari

Zapraszamy Pa?stwa do wypoczynku w naszych rodzinnych pokojach go?cinnych, ktre znajduj? si? w malowniczej miejscowo?ci turystycznej Cisna, w samym sercu Bieszczad. Budynek usytuowany jest przy trasie BIESZCZADZKIEJ P?TLI, co pozwoli naszym go?ciom na ?atwe przemieszczanie sie na szlaki grskie, jak i na wypoczynek nad Zalewem Soli?skim. Nasz dom nazw? swoj? zawdzi?cza szczytowi Ro?ki (942m.n.p.m.), ktry wznosi si? nad Cisn? na szlaku czerwonym na Jas?o.

reservations_style1

Pogoda w Cisnie   gminne-centrum bieszczader

kolejka_logo_v42logo-infoturystyka